Internetový obchod www.lumo.sk ponúka služby v súlade s nižšie uvedenými obchodnými podmienkami.

Nakupovať môžu právnické ako aj fyzické osoby za predpokladu dodržania týchto pravidiel, ktoré sú garantované aj z našej strany, ako predávajúceho. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať telefonicky, či e-mailom.

 

1. Právne predpisy

Internetový obchod www.lumo.sk sa pri svojej činnosti riadi nasledujúcimi právnymi predpismi Slovenskej republiky:

 • zákon č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode
 • zákon č. 250/2007 Z. z.  o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmeny a doplnenia v znení zákona č.84/2014 Z.z.
 • zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho
 • zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

 

2. Prevádzkovateľ  služby (predávajúci)

LUMO Slovakia s.r.o.
Janšákova 23
841 07 Bratislava
Slovenská republika 

IČO: 51040727
DIČ: 2120577877
IČ DPH: SK2120577877

 

E-mailová adresa: info@lumo.sk

Tel. kontakt:  0905 10 40 65

 

3. Objednávka tovaru

Objednávka predstavuje kúpnu zmluvu, na základe ktorej sa realizuje obchod medzi kupujúcim a predávajúcim, teda predaj a dodanie tovaru.

Pred objednaním tovaru nie je potrebné sa zaregistrovať. V prípade, že sa rozhodnete zaregistrovať, môžete tak urobiť na hlavnej stránke. Registráciou si vytvoríte konto, a tým máte zjednodušené ďalšie nákupy, a výhodou registrácie je možnosť sledovania stavu objednávky.

Objednávka môže prebiehať nasledujúcimi spôsobmi:

 • Prostredníctvom e-shopu – internetová stránka: www.lumo.sk
 • Prostredníctvom e-mailu na adresu: info@lumo.sk
 • Telefonicky na číslo: 0905 10 40 65

Predajca preferuje objednanie tovaru prostredníctvom internetového obchodu.

Po vykonaní objednávky kupujúcemu príde na ním zvolenú e-mailovú adresu automaticky e-mail s číslom objednávky, zoznamom objednaného tovaru a kontaktnými údajmi. Najneskôr do 24 hodín bude objednávka potvrdená a zrealizovaná predávajúcim , o čom bude kupujúci informovaný e-mailom.

Každá takto uskutočnená objednávka je považovaná za záväznú pre obe strany.

 

4.Povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať želaný tovar v požadovanom množstve a v kúpnej cene a platobných podmienkach, ktoré platia v deň vykonania objednávky.

Predávajúci sa zaväzuje, že urobí všetko preto, aby tovar expedoval kupujúcemu čo najskôr. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenie objednávky spôsobené prepravcami, ani dodávateľmi.

 

5.Povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný zaplatiť za tovar dohodnutú kúpnu cenu platnú v deň objednávky.

Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať a skontrolovať jeho neporušenosť. V prípade akýchkoľvek problémov to bezodkladne oznámiť predajcovi.

Neprevzatie objednaného tovaru je posudzované ako porušenie kúpnej zmluvy a predávajúci si vyhradzuje právo na storno poplatok 10€. Tento poplatok nebude požadovaný, ak kupujúci kontaktuje predávajúceho a požiada o opätovné doručenie. V tomto prípade kupujúci uhradí kúpnu sumu vopred na účet predavajúceho.

Kupujúci zaslaním objednávky udeľuje predávajúcemu súhlas so spravovaním osobných údajov v rozsahu uvedenom v objednávke.

 

6.Ceny

Ceny produktov, ktoré sú uvádzané na www.lumo.sk sú konečné. Pripočítava sa k nim iba suma za poštovné. Do všetkých cien je započítaný aj recyklačný poplatok.

 

7.Storno objednávky

Kupujúci môže stornovať objednávku, pričom tak musí vykonať v čase medzi odoslaním objednávky a potvrdením objednávky zo strany predávajúceho, a to písomne na e-mailovú adresu alebo telefonicky.

Predávajúci má právo v odôvodnených prípadoch stornovať objednávku. Za odôvodnený prípad sa považuje výrazná zmena ceny alebo podmienok nadobudnutia tovaru u dodávateľa, alebo nesprávne udanie dodacích údajov zo strany kupujúceho. O týchto skutočnostiach bude predávajúci kupujúceho bezodkladne informovať.

 

8.Dodacie podmienky

Dodanie záleží od dostupnosti objednaného tovaru na sklade. Každá objednávka bude vybavená v najkratšej možnej lehote. Pri tovare je vždy uvedený stav – či je skladom, prípadne informácia o tom kedy bude naskladnený, alebo o tom že ide o produkt na objednávku. Väčšina tovaru, okrem svietidiel, je bežne dostupná na našom sklade. Tento bežne dostupný tovar je pri doručení na dobierku ihneď vyexpedovaný, pri platbe prevodom na účet je tovar vyexpedovaný okamžite po pripísaní platby na účet predávajúceho, pri platbe platobnou kartou je tovar vyexpedovaný ihneď po oznámení o úspešnom zrealizovaní platby bankou, pri osobnom odbere je tento možný ihneď po dohode s predávajúcim.

Tovar, ktorý je iba na objednávku, a teda nie je skladom u predajcu, bude objednaný konkrétne pre kupujúceho. Pri jednotlivých druhoch takéhoto tovaru je uvedená doba dodania, o ktorej bude predávajúci kupujúceho priebežne informovať.

 

9.Podmienky doručenia a platby

Ako predávajúci svojim zákazníkom ponúkame rôzne spôsoby platby a doručenia tovaru, podľa výberu kupujúceho.

Tovar posielame prostredníctvom prepravnej spoločnosti GLS a Slovenskou Poštou. Taktiež je možné vyzdvihnúť si tovar osobne po predchádzajúcej dohode s predávajúcim. Odosielanie prebieha formou dobierky, alebo po prevode peňazí na účet, pričom ceny doručenia sú uvedené  jednotlivo pre každý spôsob dopravy pri tvorbe objednávky. Osobný odber tovaru je zdarma.

 

10.Vrátenie tovaru a reklamácia

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar v prípade, že je :

-          nepoškodený

-          zabalený v originálnom balení

-          nevykazuje používanie

-          je pri ňom pribalený doklad o kúpe,

do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho telefonicky, mailom, alebo písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla/názvu objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie finančných prostriedkov. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty.
Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).
Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv:
na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia, na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu.

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Záruka sa nevzťahuje na závady tovaru spôsobené jeho používaním v rozpore s účelom používania, alebo pokynmi uvedenými v návode na použitie, mechanickým poškodením, vystavením tovaru nebezpečným následkom tepelného a / alebo elektromagnetického žiarenia, pôsobením poveternostných vplyvov a vplyvov okolia (vlhkosť, prašnosť, priame slnečné žiarenie), mechanickým poškodením a neoprávnenými zásahmi do tovaru. Je potrebné rozlišovať medzi zárukou a životnosťou niektorých výrobkov.

Pokiaľ bude reklamácia uznaná ako oprávnená bude tovar opravený alebo vymenený a doručený späť kupujúcemu.
Pre prípady odstúpenia od zmluvy a prípad reklamácie kupujúci doručí predajcovi tovar prostredníctvom pošty na vlastné náklady. Predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie počas doručenia.

 

11.Ochrana osobných údajov

Predávajúci sa zaväzuje ochraňovať osobné údaje poskytnuté kupujúcim, v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmien a doplnení v znení zákona č.84/2014 Z.z., a neposkytovať ich tretím osobám ( výnimka je poštová služba). Údaje budú použité iba pre potreby www.lumo.sk.

 

12. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1.1.2017.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

Zmluvné strany sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.